Metalvar d.o.o.

Predgrijavanje

TOPLINSKI POSTUPCI
 Toplinska obrada je postupak u kojem se namjerno dodaje temperatura određenom predmetu kako bi se postigla željena mikrostruktura, a time i željena (mehanička, fizička, kemijska) svojstva.
Predgrijavanje je toplinska obrada prije zavarivanja a primjenjuje se radi smanjenja brzine hladenja zavarenog spoja. Time smanjujemo opasnost nastajanja tvrdih martezitnih struktura u zoni uticaja topline odnosno zoni izmedu zavara i osnovnog materijala. Smanjenjem tvrdih struktura smanjujemo opasnost nastajanja pukotina. Temperatura predgrijavanja ovisi o debljini i kemijskom sastavu materijala. 
 Predgrijava se u zoni uz pripremljeni spoj. Širina zone predgrijavanja iznosi oko 10 debljina materijala sa svake strane ali ne treba više od 250 mm kod debljih stijenki. Predgrijavati se može plinski, elektrotporno i indukcijski..
 Kod plinskog predgrijavanja temperatura se mjeri termokredama ili raznim tipovima termometara, ali ne ostaje trajan zapis. Kod plinskog predgrijavanja vrlo je teško, i nemoguce postici jednoliko grijanje po površini i po presjeku. Mjesto ispod plamena se pregriju dok udaljena mjesta ostaju hladna. Zbog navedenog kod odgovornih objekata gdje se traži jednoliko zagrijavanje po citavoj površini i pregrijanosti po citavoj debljini te potrebi dokumentiranje o predgrijavanju obvezno je elektrootporno ili indukcijsko zagrijavanje.
ELEKTROOTPORNO GRIJANJE
Elektrootporno grijanja je proces u kojem se grijaci elementi(grijaci) koji su montirani na predmet grijanja zagrijavaju na odredenu temperaturu i zatim dolazi do prenosa toplina s grijaca izravno na predmet grijanja.Toplina se ne proizvodi u grijanom materijalu kao kod indukcijskog grijanja. Termalni proces je pod kontrolom pomocu sustava termoelemenata. Temperature se bilježe na digitalnom ili analognom pisacu.